OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KLIENTÓW Stacjonarnych oraz internetowych FIRMY PRINART

 

Drogi Kliencie, dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zapraszamy do zapoznania się ogólnymi warunkami sprzedaży produktów. Formuła niniejszych ogólnych warunków sprzedaży (dalej jako: „OWS”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówienia na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży będącej przedmiotem naszych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWS jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Niniejsze OWS, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami. Zapraszamy do zapoznania się z OWS.

 

1) O NAS

1. Sprzedawcą jest Przemysław Kamiński prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PrinART wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Pl. Słowackiego 10, 62-730 Dobra, NIP 6681916392, REGON 526058015, adres poczty elektronicznej: sklep@prinart.pl (dalej jako: „Sprzedawca”).

 

2. Dane kontaktowe:

a. adres do korespondencji: Pl. Słowackiego 10, 62-730 Dobra;

b. adres poczty elektronicznej: sklep@prinart.pl;

c. numer telefonu kontaktowego: 503-420-903.

 

 

2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem, a nami ma przebieg według następującego schematu:

 

1) Składają Państwo zamówienie na produkty, które chcą kupić > 2) Na podstawie zamówienia przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu do akceptacji > 3) W przypadku akceptacji oferty umowa sprzedaży zostaje zawarta > 4) W przypadku dodatkowych uzgodnień umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia, co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

 

2) W przypadku składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 

2. Cena produktu wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zamówienie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w takcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

 

3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualne jej zmiany może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: osobiście w naszej siedzibie, pisemnie, drogą poczty elektronicznej (mailowo), telefonicznie lub przez formularz.

 

4. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko (w przypadku nie konsumentów - pełną nazwę Państwa firmy oraz NIP), adres, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamawiającego). W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.

 

5. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

 

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez doręczenie niniejszych OWS przed zawarciem umowy sprzedaży oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy sprzedaży może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

 

3) PRZEDMIOT UMOWY

 

1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy sprzedaży zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem.

 

2. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWS.

 

4) KONTAKT Z NAMI

 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWS.

 

5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 

1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i termin płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.

 

2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

3. Termin płatności:

a. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty 30% w formie zaliczki.

 

6) SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

 

1. Sposób, termin i koszt dostawy jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy sprzedaży. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy dostawy na terenie Polski, które mają zastosowanie w razie braku innych uzgodnień między nami. 

 

2. Dostawa produktów do Państwa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Państwu w ofercie lub w trakcie naszych uzgodnień (jeżeli są prowadzone) – zawsze przed zawarciem umowy sprzedaży (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

 

3. Udostępniamy następujące sposoby dostawy:

a. Przesyłka pocztowa,

b. Przesyłka kurierska,

c. Przesyłka paczkomatowa,

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Pl. Słowackiego 10, 62-730 Dobra– w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

4. Termin dostawy produktu do Państwa wynosi od 3 do 10 dni roboczych, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej np. zaproszenia. Początek biegu terminu dostawy produktu do Państwa liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c. Od dnia akceptacji projektu (dla określonego produktu -  dla którego projekt wykonamy na podstawie naszych uzgodnień (inny niż dostępny wzór).

d. Od dnia przesłania wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania produktu.


5. Termin gotowości produktu do odbioru wynosi od 1 do 8 dni roboczych, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej np. zaproszenia. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c. Od dnia akceptacji projektu (dla określonego produktu -  dla którego projekt wykonamy na podstawie naszych uzgodnień (inny niż dostępny wzór).

d. Od dnia przesłania wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania produktu.

 

6. Termin dostawy/odbioru produktu może różnić się ze względu na kategorię produktu, wybraną formę dostawy, czas akceptacji.

 

7. Przy każdej ofercie podajemy orientacyjny czas wykonania/realizacji produktu, bez uwzględnionego czasu przewozu paczki.

 

8. Czas przewozu paczki jest uwarunkowany regulaminem konkretnego przewoźnika.

 

9. Czas wysyłki liczy się do: wysłania przesyłki, czyli do momentu, kiedy kurier zeskanuje twoją paczkę lub kiedy sprzedawca nada ją w punkcie lub paczkomacie.

 

7) CZAS REALIZACJI/WYKONANIA

 

1. Czas wykonania/realizacji to proces tworzenia produktu do momentu przygotowania go do wysyłki. Rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty, akceptacji projektu (jeśli wymagany) oraz po przesłaniu wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania oraz wysłania produktu (ostatecznej listy gości, informacji o uroczystości, formularza, zdjęć itd.) na adres mailowy sklep@prinart.pl.

 

2. Dodatkowe zmiany w zamówieniu lub opóźnienia w akceptacji projektu z powodu czynników niezależnych od Sprzedawcy, mogą spowodować wydłużenie czasu realizacji.

 

3. Opóźnienia w wysyłce projektu z powodu czynników zależnych od Sprzedawcy, nie spowodują wydłużenia czasu realizacji.

 

4. W przypadku zakupu kilku produktów, jako czas realizacji zamówienia należy przyjąć najdłuższy czas realizacji spośród kupionych produktów 

z uwagi na fakt, iż wszystkie zakupione produkty wysyłamy w jednej paczce.

 

5. Czas realizacji zamówienia może różnić się w zależności od produktu, modelu, kategorii.

 

6. Przy każdej ofercie podajemy orientacyjny czas wykonania/realizacji produktu lub projektu, bez uwzględnionego czasu dostawy.

 

7. Czas realizacji projektu graficznego wynosi od 1 do 5 dni roboczych w zależności od produktu. Rozpoczyna się w momencie uiszczenia wpłaty na konto i przesłaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz załączników.

 

8. Większość naszych produktów jest tworzona pod specyfikację klienta. Potrzebujemy czasu na ich staranną realizację. Należy wziąć pod uwagę nawet maksymalny czas podany w regulaminie/ofercie. Po nadaniu paczki otrzymają Państwo numer do śledzenia przesyłki.

 

9. O realizacji projektu graficznego informujemy przy każdej ofercie z produktem, są to m.in. wizytówki, ulotki, plakaty, smycze firmowe, długopisy, logo, zaproszenia, papeteria dopasowana do wszystkich dodatków lub po wspólnych uzgodnieniach. W pozostałych przypadkach towar jest realizowany od razu bez zbędnej akceptacji (w tym gotowe wzory, które wymagają jedynie zmiany daty oraz imienia).

 

10. Projekt graficzny wykonujemy w cenie od ustalonej ilości podanej w ofercie. 

 

11. Obowiązkiem kupującego jest dokładne sprawdzenie przesłanego projektu jeszcze przed jego akceptacją.

 

12. W przypadku zamówienia mniejszej ilości sztuk od wymaganej w ofercie, realizacja zostaje wstrzymana. Otrzymają Państwo informację zwrotną.

 

13. 1 dzień = 24 h

 

 

8) DODATKOWE ZASADY SPRZEDAŻY "Zaproszenia & PAPETERIA"

 

1. Czas wykonania zaproszeń ślubnych - do 10 dni roboczych od akceptacji projektu dla przeciętnej ilości około 60 szt. Przy większej ilości ten czas może się wydłużyć o około 2-3 dni robocze.

 

2. Czas realizacji zaproszeń na osiemnastkę - do 7 dni roboczych od akceptacji projektu (do 30 sztuk), powyżej 30 szt. czas może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.

 

3. Czas realizacji zaproszeń na Chrzest/Roczek/Komunię - do 7 dni roboczych od akceptacji projektu (do 30 sztuk). Powyżej 30 szt. czas może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych.

 

4. Czas przygotowania projektu - do 3 dni roboczych od uiszczenia wpłaty na konto.

 

5. W przypadku zmian w projekcie poprawioną wersję wysyłamy w ciągu 24 h (dni robocze).

 

6. Zaproszenia wykonujemy od określonej ilości podanej przy każdej ofercie.

 

7. Projekt wykonujemy w celu dokładnego sprawdzenia treści, ułożenia grafiki (zwykle bez ozdobnych papierów, kryształków, wstążek).

 

8. Nie ma możliwości domówienia zaproszeń/papeterii w mniejszej ilości od wymaganej w ofercie, nawet jeśli wcześniej było składane zamówienie na ten sam model w krótkim odstępie czasu. Zalecamy zakupić większą ilość "na zapas" z wykropkowanym miejscem.

 

9. Nie rozdzielamy zamówienia na zaproszenia oraz zawiadomienia w zakresie minimalnej ilości. W takiej sytuacji muszą Państwo zakupić 2 minimalne ilości np. 30 + 30 szt. (razem 60 szt.). Taka sama sytuacja dotyczy pojedynczych zmian w treści.

 

10. Zmiany w tekście w pojedynczych zaproszeniach są dodatkowo płatne.

 

11. Opóźnienia w wysyłce projektu z powodu czynników zależnych od Sprzedawcy, nie spowodują wydłużenia czasu realizacji.

 

12 . Dodatkowe zmiany lub opóźnienia w akceptacji projektu z powodu czynników niezależnych od Sprzedawcy, mogą spowodować wydłużenie czasu wysyłki.

 

13. Po akceptacji projektu nie ma możliwości dokonania zmian w zamówieniu oraz domówienia dodatkowej ilości.

 

14. Istnieje możliwość dokupienia "dowolną" dodatkową ilość papeterii przed zaakceptowanym projektem.

 

15. Osoby zainteresowane wykonaniem projektu od podstaw (własna wizja) proszone są o kontakt mailowy sklep@prinart.pl.

 

16. Lista gości

  • Przesłanej listy nie poprawiamy, nie odmieniamy. Proponujemy, aby lista zawierała nazwiska już odmienione np. Annę Kowalską zamiast Anna Kowalska.
  • Listę należy przesłać w zwykłym programie tekstowym (bez tabelek oraz numeracji)  oraz w pliku JPG z numeracją, jedno pod drugim na adres mailowy sklep@prinart.pl. Plik JPG służy nam do sprawdzenia listy gości.
  • W przypadku błędnie wysłanej listy, należy przesłać ją ponownie (przed akceptacją). W temacie prosimy umieścić tekst "poprawiona lista gości" oraz podpisać plik tekstowy/jpg "poprawiona lista gości".
  • Listę gości należy dostarczyć na adres mailowy sklep@prinart.pl, nazwiska wypisane - jedno pod drugim. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędnie wysłaną listę np. dopisane imię i nazwisko gościa w treści korespondencji mailowej, które jest umieszczone poza listą gości.
  • Oprócz pełnej personalizacji wykonamy zaproszenia z wykropkowanym miejscem na imię i nazwisko gościa do samodzielnego uzupełnienia.

 

17. Próbka:

  • Czas wykonania próbki wynosi do 7 dni roboczych.
  • Koszt 1 szt. 5,00 zł + koszt wybranego modelu zaproszenia.
  • Próbki wykonujemy z przykładowym tekstem z ostatniej realizacji.
  • W celu złożenia zamówienia na próbkę prosimy wysłać maila: sklep@prinart.pl. W temacie należy wpisać "ZAKUP PRÓBKA" w wiadomości mailowej podać - imię i nazwisko, rodzaj dostawy, adres, telefon, nazwę wzoru. Po przesłaniu wymienionych informacji otrzymają Państwo wiadomość zwrotną.

 

18. "WYKONAMY WSZYSTKIE DODATKI Z TEGO WZORU" napis ten oznacza możliwość wykonania papeterii z tym samym wzorem. Wystarczy zakupić wybraną papeterię. W informacjach zamiast dostępnego wzoru podać wzór zaproszenia. Otrzymają Państwo projekt do którego należy doliczyć dodatkowy czas dostawy: (przygotowanie projektu + ewentualne poprawki).

 

8) REKLAMACJE

 

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 

2. Jesteśmy z obowiązani dostarczyć produkt bez wad. Za wadę nie uznaje się błędów w zaakceptowanym projekcie przez klienta. Akceptując projekt wyrażasz zgodę na realizację zamówienia nawet jeśli mail lub formularz zawierał treści poprawne.

 

3. Przed akceptacją projektów graficznych należy bardzo dokładnie sprawdzić dane teleadresowe, nazwy, treść. Akceptując projekt wyrażasz zgodę na realizację zamówienia. Produkty poprzedzone akceptacją oraz wykonane pod specyfikację klienta nie podlegają zwrotowi/reklamacji nawet jeśli formularz zawierał treści niepoprawne. Ostateczna wersja to zaakceptowany przesłany projekt graficzny, który dotyczy wszystkich zakupionych sztuk, nawet jeśli w projekcie podamy przykładowe imię/ nazwisko gościa z przesłanej listy.

 

4. Do obowiązku kupującego należy dokładnie sprawdzenie towaru przed odjazdem kuriera, aby w razie uszkodzeń spisać protokół szkody. Daje nam to możliwość rzetelnej weryfikacji w jaki sposób mogło dojść do uszkodzenia. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia bez protokołu uwzględnienie reklamacji jest trudniejsze.

 

5. Paczkomat nie daje możliwości zgłoszenia naruszenia przesyłki bezpośrednio u dostawy, można jednak zgłosić uwagę co do paczki na miejscu punktu odbioru "MAM UWAGI DO PACZKI". Opakowanie zewnętrzne ze znakiem uwaga szkło, należy sprawdzić i potrząsnąć przed potwierdzeniem odbioru „KOŃCZYMY NA DZIŚ".

 

6. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę uszkodzeń niewidocznych lub innych niezgodności w chwili odbierania Przesyłki Operator INPOST umożliwia Odbiorcy przekazanie elektronicznego protokołu szkody, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://inpost.pl/protokol nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty odebrania przesyłki lub nie później niż w terminie  3 dni roboczych od daty odebrania przesyłki z przekazaniem reklamacji bezpośrednio na nasz sklep. Nie ma możliwości skorzystania jednocześnie z dwóch wymienionych wariantów.

 

3. Reklamacje związane z umową sprzedaży mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: sklep@prinart.pl, osobiście lub pisemnie pod adresem: Pl. Słowackiego 10, 62-730 Dobra. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady) (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; (3) zdjęcie protokołu szkody, zdjęcie uszkodzonego produktu oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację (ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę). Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

4. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

5. Uzasadnienie reklamacji będzie opierać się na zasadach sprzedaży zwartych w regulaminie, które zostały przez Państwa zaakceptowane przy składaniu zamówienia.

 

 

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

 

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

(1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym produkty poprzedzone akceptacją projektu graficznego); (3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz (5) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

2. Z zastrzeżeniem 8 pkt. 1OWS konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Pl. Słowackiego 10, 62-730 Dobra lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@prinart.pl. W pkt. 13 znajdą Państwo wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się (dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności) od objęcia w posiadanie rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno (partiami lub w częściach) – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).


4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)


11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie kupujących nie będących konsumentami.


2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Państwa zostaje wyłączona.

 

3. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.


4. W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.


5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.


6. Z chwilą wydania przez nas produktów przewoźnikowi przechodzą na Państwa korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Państwu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


7. W razie przesłania produktów do Państwa za pośrednictwem przewoźnika obowiązani są Państwo zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktów, obowiązani są Państwo dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


8. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.


9. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.


10. W przypadku kupujących nie będących konsumentami, wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Skontaktuj się z Nami !

sklep@prinart.pl

Najlepsza firma poligraficzna w powiecie Tureckim. Orły poligrafii. Agencja reklamowa. Drukowanie ulotek, wizytówek, plakatów.
Drukarnia prinart - zaproszenia, nadruki, reklama. Justyna Kamińska

Wszystkie produkty oraz zaproszenia i ich zdjęcia oraz opisy publikowane na stronie są własnością ich prawnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie bez zgody właściciela zabronione.

 

MATERIAŁY REKLAMOWE

DRUKARNIA TUREK KONIN KALISZ ŁÓDŹ SIERADZ

REKLAMA

CAŁA POLSKA

reklama turek - drukarnia turek - turek - materiały reklamowe - drukarnia Łódź - drukarnia Poznań, drukarnia Uniejów, Drukarnia Kalisz - drukarnia Konin - Drukarnia Poznań - drukarnia Koło - drukarnia - drukarnia sieradz - ulotki - plakaty - katalogi - wizytówki - notesy - tani druk - drukarnia internetowa - projekty graficzne - logo - logo dla firm -wektoryzacja - retusz zdjęć - odnawianie zniszczonych zdjęć - zamówienia online - profesjonalne doradztwo - profesjonalnie - tanio - Vouchery - bony upominkowe - bony podarunkowe - laminowanie nadruków - laminowanie kartek papieru - darmowe projekty - przecena - gratis - drzewko szczęścia z drutów - ekipa 

ZAPROSZENIA BOHO  DIY

ZAPROSZENIA RUSTYKALNE 

ZAPROSZENIA GLAMOUR 

ZAPROSZENIA W KAWIATY

ZAPROSZENIA MORSKIE 

ZAPROSZENIA ZE ZDJĘCIEM 

ZAPROSZENIA TUREK KONIN KALISZ SIERADZ UNIEJÓW PODDĘBICE ŁÓDŹ

zaproszenia ślubne - zaproszenia na chrzest - zaproszenia na roczek - zaproszenia komunijne- zaproszenia na 18 osiemnastkę - zaproszenia na komunię - zaproszenia na urodziny urodzinowe - papeteria ślubna - ślub - wesele - przyjęcie - winietki - zawieszki - menu -  ślubne - dodatki ślubne - podziękowania dla gości, podziękowania dla Rodziców - boho - glamour - morskie - zaproszenia ze zdjęciem - zaproszenia w kwiaty - rustykalne - zaproszenia w bordowe kwiaty -  zaproszenia DIY - zaproszenia w różowe kwiaty - zaproszenia z kotwicą - zielone zaproszenia -  niebieskie zaproszenia - etui tic tac - etykiety merci - księga gości weselna- plan rozstawienia stołów - numerki na stół - zaproszenia turek, zaproszenia konin - zaproszenia kalisz - zaproszenia łódź - zaproszenia Koło - zaproszenia Łódź - zaproszenia Poznań - zaproszenia Uniejów - zaproszenia Dobra- zaproszenia Sieradz -zaproszenia Bydgoszcz - zaproszenia Błaszki - zaproszenia Gdańsk-eleganckie zaproszenia, proste zaproszenia- zaproszenia w wrzosy - zaproszenia z lawendą - zaproszenia w słoneczniki - prośba o świadkowanie - prośba o błogosławieństwo - kartki świąteczne bożonarodzeniowe - koperty -zaproszenia ze złoceniem - złote zaproszenia - srebrne zaproszenia - zaproszenia z dodatkami boho - DIY- zaproszenia ręcznie robione - zaproszenia w listki - brokatowe zaproszenia - drukowanie zaproszeń ślubnych - zaproszenia w Piwonie - zaproszenia w Hortensje, składane zaproszenia, z kokardą i karteczką RSVP, wedding, przygotowania ślubne, zaproszenia bez kwiatów, flowers, minimalistyczne zaproszenia - artykuły ślubne -  Justyna Kamińska - personalizacja

NADRUKI

GADŻETY REKLAMOWE, PUZZLE ZE ZDJĘCIEM

MAGNESY NA LODÓWKE ZE ZDJĘCIEM, DŁUGOPSIY FIRMOWE

gadżety reklamowe Turek - gadżety reklamowe Kalisz- gadżety reklamowe Koło - gadżety reklamowe Konin -  gadżety reklamowe Uniejów -  gadżety reklamowe Łódź -  gadżety reklamowe Poznań - długopisy reklamowe - eko torby - torby firmowe - torby z nadrukiem - przypinki na ślub - buttony - kotyliony - smycze reklamowe - kubki firmowe z logo - kubki dla dzieci -  kubki z januszem - zabawne kubki - kubki dla par - kubki na walentynki - kubki kawa - kubki na prezent - kub dla żony- kubki ze zdjęciem - kubek dla męża - kubek dla zięcia - kubek dla rolnika - kubek dla świadkowej świadka - kubek dla mamy - kubek dla taty -  kubki folkowe- kubki na urodziny - kubek w koty - kubki PRL - kubek dla siostry przyjaciółki - kamizelki firmowe z logo - statuetki na prezent - worki na buty - naklejki ścienne - naklejki na samochód - naklejki ozdobne - naklejki oracal - naklejki samoprzylepne - folia - naklejki z logo - naklejki wycinane po obrysie - naklejki na pudełeczka - naklejki na koperty - naklejki na bimber - naklejki na alkohol wódkę - lustereczka z nadrukiem - fotodekoracje - metryczki - podziękowanie dla chrzestnych - obrazy ścienne - fotokalendarze - poduszki na prezent - breloczki firmowe- breloczki z grupa krwi - breloczki dla strażaka - breloczki ze zdjęciem - kamizelki firmowe z logo - koszulki firmowe z logo, koszulki dla par - przypinki baby shower - kotyliony - przypinki na wieczór panieński kawalerski - przypinki firmowe z logo - przypinki na ślub - koszulki z poczuciem humoru - zestawy świąteczne - magnesy na lodówkę, magnesy na podziękowanie - foto magnesy - foto puzzle - puzzle ze zdjęciem - upominki - prezenty - nagrody - witryny sklepowe - godziny otwarcia - dziecko w aucie - poduszki edukacyjne - poduszki dla dzieci - kamizelki odblaskowe -  opakowania - ozdobne pudełeczka - Upominki Turek

KONTAKT

 

e-mail: sklep@prinart.pl

 

Sklep w renowacji.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zakupu naszych produktów przez serwis allegro <kliknij tutaj>. W kolejnych miesiącach zaplanowaliśmy  otwarcie sklepu www.prinart.pl

Jesteś zainteresowany/a produktem którego nie ma w naszej ofercie allegro ? napisz na adres mailowy, aby uzyskać więcej informacji.